Terug naar archief

Hier leest u meer over de inzet door HVC.


hvc2

HVC is eigendom van 48 gemeenten en zes waterschappen. Het nieuws dat HVC een schuldenlast heeft van 800 miljoen euro liet veel politieke partijen in al die gemeenten schrikken. Men vreest dat HVC zijn balans weer op orde zal brengen door burgers hogere tarieven te berekenen.

Papendrecht maakt met een aantal omringende gemeenten deel uit van de GR Gevudo. Gevudo heeft 18,5% van de aandelen van de HVC in handen.

 

De accountant merkte in de jaarstukken van 2012 op dat risico gelopen wordt op financiering van activiteiten die niet direct met huisvuil ophalen en verwerken te maken hebben. Denk hierbij aan de financiering van windmolen parken, waarvan de rendementsprognoses veel te hoog zijn ingeschat.

 

Onderzoek rekenkamercommissies naar relatie gemeenten met HVC

De rekenkamercommissie van de gemeente Heiloo heeft het initiatief genomen voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoek. Dit betreft een onderzoek dat in het bijzonder gericht zal zijn op de relatie tussen gemeenten als aandeelhouders en de HVC. Het onderzoek is bedoeld om de raden van de participerende gemeenten te ondersteunen bij hun kaderstellende en controlerende taak. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de verhouding tussen gemeenten en de HVC ten aanzien van structuren en relaties, gemeentelijke taken en commerciële activiteiten, besluitvorming, risico’s, risicobeheersing en verantwoording.

 

Gevudo heeft op 25 april 2013 ingestemd met garanties voor de aanpak van afvalstromen (type 1). Een eventueel verdergaande garantiestelling moet worden afgewogen op lokaal niveau. De Lijst Lammers heeft dit jaar twee sets vragen gesteld aan het college. Op niet alle vragen kwam een bevredigend antwoord. Maar gelet op het verzoek deze oplegnotitie te beperken zoom ik in op de ethische vraag met betrekking tot de hoogte van het salaris van de algemeen directeur. In het directieverslag van 2012 staat o.a. te lezen:

 

“Het bezuinigingsprogramma behelst enerzijds uitstel van niet noodzakelijke (her) investeringen en anderzijds een ombuigings- en bezuinigingsoperatie van jaarlijks € 19 miljoen. Onderdeel van de bezuinigingen is een (onvermijdelijke) reductie van 10% van het aantal arbeidsplaatsen bij ons bedrijf.” Er gaan dus arbeidsplaatsen bij HVC verloren. Logisch volgt dit uit de economische malaise.

 

In april stelde het college het ‘jammer’ te vinden dat de schuldenlast van HVC was opgelopen tot een miljard euro. Maar het is aan de directie hier iets aan te doen. Het bedrijf staat er dus niet florissant voor, er moeten werknemers worden ontslagen. Er wordt bezuinigd. Maar niet voldoende op het salaris van de algemeen directeur. Hoewel daar een voorbeeldfunctie van uitgaat. Ook ten aanzien van de solidariteit naar de mensen toe die hun baan verliezen. Het huidige salaris is ver boven de norm. Eerder deden twee bewindspersonen een moreel appèl aan topbestuurders in onderwijs, cultuur en media om hun salarissen te matigen. Dat had succes, zie de website bij voetnoot nr.3.

 

WNT ofwel de wet normering topinkomens

 

De gemeente Papendrecht krijgt als het misgaat met HVC indirect via Gevudo de rekening gepresenteerd; ook kosten die hoger uitvallen worden doorberekend aan de inwoners. Tarieven zullen dan stijgen. Daarmee heeft de aandeelhoudende gemeente een stem in de koers van HVC. Al is dat indirect via Gevudo in de algemene vergadering van aandeelhoudende gemeenten en waterschappen. De Rijksoverheid heeft een normering van topinkomens ingesteld, die wet dateert van begin dit jaar. HVC is een bedrijf dat eigenlijk te beschouwen is als een semipubliek bedrijf. Er zijn overheden, gemeenten en waterschappen, die eigenaar zijn van het bedrijf. Het is daarom niet onredelijk aan het bedrijf te vragen zich te conformeren aan het moreel appèl dat eerder is uitgegaan vanwege de bewindspersonen naar andere topbestuurders in andere sectoren van de maatschappij.

 

Het betreft hier geen commercieel bedrijf dat op de markt moet zien te overleven, HVC is een bedrijf dat, als het misgaat, terug gaat en terug kan vallen op de overheden. Dat maakt dat de salariëring van de algemeen directeur niet zomaar ‘marktconform’ aan de topsalarissen van algemeen directeuren van commerciële bedrijven gelijkgesteld kan worden.

 

Het college stelde in de beantwoording van onze vragen dat het geen initiatief zou nemen iets van de hoogte van het salaris van de algemeen directeur van HVC te gaan zeggen; het college vindt het wel goed zo. De Lijst Lammers vindt het niet goed zo en wil dat het college een krachtig moreel appèl in de richting van de algemeen directeur, de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen en de samenleving doet uitgaan. In lijn met het hierboven genoemde appèl van de bewindspersonen.

Het salaris van de algemeen directeur van HVC is € 280.000,-- exclusief auto van de zaak.

De norm van de WNT is € 228.599,00

 

memo 3 oktober 2013

College vertelt ons niet de (hele) waarheid

Nadat een van onze collega’s mij de statuten had toegestuurd en ik zelf vandaag telefonisch nog eens contact heb opgenomen met HVC, is mijn fractie gebleken dat het college ons gisteren niet de (althans hele) waarheid heeft verteld.

 

Er is weliswaar sprake van een NV-structuur, maar deze structuur impliceert in het specifieke geval bij HVC niet dat er een streven is om winst te maken. Bij de meeste NV ’s is dat naar het schijnt wel het geval. HVC is een afval- en energienutsbedrijf van 54 aandeelhoudende gemeenten en waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.

Een “meerderheid” van de aandelen, zelfs 100%, is (in) direct in handen van overheden. Hiermee is de vraag van de PAB-fractie beantwoord. Deze vraag ging over een eventueel meerderheidsaandeel in de AVA van overheden. Daar is dus sprake van. Daarmee valt HVC onder de WNT.

 

Ik heb nog speciaal bij HVC nagevraagd of bij overdracht van aandelen ook andere (commerciële of beleggings-) partijen in beeld zijn. Dat is niet het geval.

Mocht er sprake zijn van een situatie waarbij een overheid (bijvoorbeeld een gemeente) uit HVC wil stappen, dan dienen de aandelen aangeboden te worden aan de andere aandeelhouders. Verkopen van aandelen buiten de kring van overheden is dus niet toegestaan.

Hiermee is het semipublieke karakter van HVC geborgd.

 

In de WNT staat (artikel 1.3, eerste lid, onder c) dat er sprake is van toepassing van deze wet met uitzondering van naamloze en besloten vennootschappen die een op winst gerichte onderneming drijven. Welnu, HVC is niet een naamloze vennootschap die een op winst gerichte onderneming drijft. Derhalve valt HVC onder de WNT.

 

De meeste fracties vonden gisteravond de beantwoording door het College prima in orde. Welnu, het College heeft verzuimd het artikel integraal en juist aan te halen in zijn brief van 28 augustus 2013 door een cruciale passage uit het artikel weg te laten. Het gaat om de passage in het bewuste artikel …”NV ‘s … die een op winst gerichte onderneming drijven”.

Mijn fractie is geïntrigeerd door de vraag waarom het college niet de hele passage heeft geciteerd en slechts een deel zodat het leek alsof HVC niet onder de bepalingen van de WNT zou vallen?

 

Het college, bij monde van wethouder Reuwer, hield gisteren stug vol dat het om een NV ging en dat om die reden HVC niet onder de WNT zou vallen. Maar, zoals hierboven is uiteengezet – omdat HVC als NV niet op winst is gericht, maar op het zijn van een nuts- dan wel semioverheidsbedrijf, én daarnaast alle aandeelhouders overheden zijn én dat alle aandeelhouders ook overheden blijven, omdat er bewust geen sprake is van verkoop van aandelen aan andere partijen dan overheden, teneinde het nutskarakter in stand te laten – valt nu toch wel vast te stellen dat HVC wel degelijk onder de WNT valt.

 

Daarmee is de oproep voor een moreel appèl, die de fractie Lijst Lammers heeft gedaan als geformuleerd in de oplegnotitie, opportuun. De gemeente Papendrecht staat niets in de weg om bij brief aan de medeaandeelhouders van HVC, alsmede aan de Directie en de Raad van Commissarissen, op te roepen, door middel van een moreel appèl op de Directeur, tot matiging van zijn salaris tot aan de norm van de WNT.

Lees de hieronder bijgevoegde oplegnotitie nog eens voor nadere uitleg.

 

En los van het moreel appèl zou mijn fractie zich kunnen voorstellen dat bij gelegenheid van de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders dit punt zal worden geformaliseerd. Een jurist vertelde mij dat er waarschijnlijk sprake zal zijn van overgangsrecht. Welnu dan, met inbegrip daarvan, als maar helder is dat het salaris dient te worden aangepast aan de wettelijke normen die wij met elkaar in Nederland daarover hebben afgesproken.

 

Zoals ik nog heb gezegd in voornoemde commissievergadering. Als onze minister-president een jaarsalaris mag verdienen ter grootte van om en nabij een bedrag van 180 duizend euro, en onze MP heeft beslist meer verantwoordelijkheden dan een directeur van een semioverheidsbedrijf als HVC, waarom zou de directeur van HVC dan nog eens een bedrag  ter grootte van om en nabij 100 duizend euro daarbovenop en méér moeten verdienen? Dat slaat helemaal nergens op.

 

Kan de wethouder wel aanblijven? Eerder is door mijn fractie al eens de schijn van belangenverstrengeling aangekaart. In dit geval is er sprake van een wethouder in het college van B&W van D66-huize (mevrouw Reuwer) die het opneemt voor de bestaande situatie.

 

Tevens is sprake van een voorzitter van de Raad van Commissarissen bij HVC, die ook van D66-huize is. Uit redelijk alternatief betrouwbare bron is bekend dat beide personen elkaar goed kennen.

 

Het gaat mijn fractie er nu niet om een beschuldiging van belangenverstrengeling te uiten, maar wel om zaken helder te krijgen in ons eigen democratische proces die hier mogelijk op de achtergrond toch niet een klein beetje een rol hebben gespeeld of zouden kunnen spelen………….?

 

Het is bij dit soort zaken wel zo dat men zich er geen voorstelling van kán maken, totdat blijkt dat er toch niet iets helemaal door de beugel kan. En als mijn fractie dit zo aankijkt dan valt wel op dat de commissie, en daarmee de Raad niet volledig door de wethouder in kwestie is geïnformeerd. Het weglaten van een cruciale passage is daar een voorbeeld van. Het is uiteindelijk aan de Raad hier wat van te vinden.

 

Resumerend

Mijn fractie ziet niet in waarom de gemeente Papendrecht, als medeaandeelhouder van HVC, niets van zich kan laten horen. En het feit dat andere gemeenten dat niet zouden hebben gedaan is wat mijn fractie betreft geen enkel argument.Het gaat erom dat wij de wet naleven, de WNT is er niet voor niets gekomen, en het gaat er ook om dat wij als volksvertegenwoordigers van de burgers van Papendrecht van ons laten horen als er zaken zijn die niet deugen.

 

Als de tarieven gaan stijgen moeten we dat ook uitleggen aan de burgers.

 

Tijdens de commissievergadering werd gezegd dat wij er niet over gingen! Hoe naïef kunnen sommigen zijn. Welnu, dat is natuurlijk niet waar. Wij gaan er wel degelijk over! En sterker nog, als wij er niets van zouden zeggen dan zouden wij als volksvertegenwoordiging geen knip voor onze neus waard zijn. Mijn fractie schaamt zich voor fracties die (blijven) doen alsof hun neus bloedt……

 

Mijn fractie kan zich voorstellen dat het college eerst dit memo met kennelijk nieuwe informatie op zich in laat werken en dan op zijn schreden terugkeert en de brief van 28 augustus 2013 met kenmerk 1063425 in diervoege nuanceert dat het antwoord op vraag 4. zal luiden: “Wij zullen initiatief nemen om binnen Gevudo stelling te nemen over de salariëring van de algemeen directeur HVC”.

 

Graag ziet mijn fractie een brief van het College die hieraan uitvoering geeft binnen twee weken na dagtekening van dit memo tegemoet. Mocht hier door het College geen gevolg aan worden gegeven dan zal mijn fractie te gelegener tijd weer in actie komen.  Ik dank u voor het lezen van dit memo en ik wens het College veel wijsheid toe.