· 

Geen instemming met plan 'wolkenkrabber met torens'

Onafhankelijk Papendrecht is geen voorstander van het bouwen van een 'wolkenkrabber met torens' op de voormalige van der Kevie locatie. In de commissie ruimte hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de nadelen van het voorliggende plan. Wij zien veel meer potentie voor de ontwikkeling van het plein door middel van een culturele functie, zoals de bibliotheek en een presentatieruimte voor museale tentoonstellingen en/of een kleine theaterzaal in combinatie met horeca en wat appartementen. De bewoners aan de Veerpromenade willen graag dat de gemeente niet hoger bouwt dan 9 meter hoog, zoals in het vigerende bestemmingsplan is vastgelegd, en dat de gemeente zich houdt aan de eerder gedane toezeggingen. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht stemde op 4 november 2021 niet in met het plan.

foto: de Klaroen (schetsontwerp culturele voorziening aan de Markt)
foto: de Klaroen (schetsontwerp culturele voorziening aan de Markt)

Gevraagd wordt vandaag, op woensdag 19 mei 2021, door het College aan de Gemeenteraad een besluit te nemen om in te stemmen met de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Veerpromenade. Wij hebben een vijftal argumenten om voor uitstel van dit agendapunt te pleiten.

 

1. Het college heeft als speerpunt burgerparticipatie. Hier is geen goede invulling aan gegeven. Ongeveer 40 bewoners ter plekke aan de Veerpromenade hebben een bezwaarschrift ingediend. Er is onvoldoende rekening gehouden met de visie van de bewoners ter plekke. De dialoog met de inwoners is totaal verkeerd aangepakt en het vertrouwen heeft om die reden een forse deuk opgelopen. Dat vertrouwen moet nu eerst worden hersteld.

 

2. De NAW gegevens die vorig jaar door de inwoners na afloop van de beeldvormende sessie in Theater de Willem werden achtergelaten, werden niet achtergelaten in verband met Corona of privacy-gerelateerde omstandigheden, zoals het College via zijn ambtenaar abusievelijk stelt, maar met het doel om de bewoners van de ontwikkelingen op de hoogte te houden en te informeren.

 

3. Bewoners ter plekke vinden het vanwege het op leeftijd zijn moeilijk alles te volgen via de digitale communicatiekanalen. De meeste bewoners zijn betrekkelijk honkvast. Het verdient om die reden aanbeveling de bewoners ter plekke via meer gangbare fysieke kanalen bij de bespreking van dit agendapunt te betrekken. Post corona is fysiek vergaderen ook weer mogelijk en dat vergroot de onderlinge interactie en de inhoudelijke kwaliteit van het debat op dit belangwekkende onderwerp.

 

4. Wethouder Korteland heeft indertijd de bewoners ter plekke bezworen dat herbouw op de locatie van de van der Kevie locatie niet hoger zou zijn dan 9 meter. Vanuit de gedachte van een betrouwbare overheid, en dat geldt ook de gemeentelijke overheid, is het van groot belang dat de gemeente zich houdt aan de toezegging die destijds door wethouder Korteland aan de bewoners is gedaan.

 

5. Het voorliggende voorstel is nog niet in een stadium om een evenwichtige oordeelsvorming op dit moment te kunnen laten plaatsvinden. Er zijn nog teveel open einden.

 

De stedenbouwkundige uitgangspunten voor de ontwikkeling van deze locatie vereist een aanpassing c.q. wijziging van het bestemmingsplan. Het is volgens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht daarom raadzaam dat het voorstel om in te stemmen met de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Veerpromenade wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering van de commissie Ruimte, en daarmee dus niet al voor besluitvorming wordt geagendeerd bij de eerstkomende raadsvergadering en van de concept agenda van de raadsvergadering wordt afgehaald.

 

Het lijkt ons verstandig eerst tot een veel beter inzicht in de plannen en de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Veerpromenade te komen én (niet onbelangrijk) het vertrouwen van de bewoners ter plekke in de lokale overheid en in het college te herstellen, alvorens dit agendapunt weer terug te laten keren op de agenda van de commissie.