· 

Een aardig ontwerp op de verkeerde plek

Tijdens de commissie ruimte van 13 oktober 2021 presenteerde het College een ontwerp van een in zijn ogen ‘passend’ gebouw op de voormalige van der Kevie locatie, pal naast het gemeentehuis. Het College wil hiermee ‘het gat opvullen’: het was geen verspreking van de dienstdoende wethouder Janssen (PAB). Alle seinen staan volgens het College dan ook op groen, dus waar hebben we het over? Als de gemeenteraad nu maar snel akkoord gaat met het stedenbouwkundige plan dan kan volgend jaar zomer (2022) het nieuwe bestemmingsplan aangenomen worden. Gelooft u het?

 

Het probleem is dat het weliswaar een aardig ontwerp is, maar dat de locatie op zijn zachtst gezegd niet handig is. Op nagenoeg alle genoemde aandachtsgebieden, denk aan windhinder, aantal uren zonneschijn en schaduw, alsmede zichtlijnen en privacy-belemmering door inkijken bij de buren, scoort het plan buitengewoon slecht. Ook de geheime calculatie van de planschade, waarvoor conform gebruik kennelijk geen second opinion werd aangevraagd, biedt het betrokken raadslid inzicht in de gevolgde denktrant. Ongeacht de kosten: het moet er komen.

 

Wie heeft het bedacht?

Dit ontwerp plan is door het College, samen met de ambtenarij en ‘tal van externen’, bedacht. Niemand anders heeft er om gevraagd of zat erop te wachten. Ook de gemeenteraad, die vaak van alles en nog wat de schuld krijgt, heeft hierom niet gevraagd. En omdat het plan volgens het College móet slagen, ook financieel, is het zaak dat er minimaal 30 appartementen in het nieuwe gebouw komen. En dat betekent – gegeven het concept met de 2 torentjes, de voorkeursvariant van het College – dat er tenminste negen bouwlagen moeten komen, tot een hoogte van 30 meter.

 

De hoogte in om het financieel haalbaar te maken

En die 30 meter hoogte is noodzakelijk om het hele ontwerpplan financieel haalbaar te houden. In het aantal woonlagen zakken betekent automatisch minder appartementen. En daarmee wordt het plan financieel minder renderend. Dus die 30 meter hoogte is essentieel! Je praat dan over ongeveer 10 appartementen voor starters (koop – maar niet goedkoop) en 20 appartementen voor doorstromers. Het Terrassenmodel is daarentegen beter op te splitsen in meerdere appartementen, kleiner en groter, maar dat heeft vreemd genoeg niet de voorkeur van het College.

 

Het College heeft echter buiten de wakkere bewoners aan de Veerpromenade gerekend. Want die waren afgelopen woensdag 13 oktober ook weer massaal aanwezig om tegen dit onzalige ontwerp te protesteren. En zij waren allemaal tegen het voornemen: wij kunnen ze geen ongelijk geven. Want zij zijn nauwelijks bij de planvorming betrokken. Twee insprekers hadden een buitengewoon eerlijk en genuanceerd verhaal. Als bewoners wil je niet worden overvallen door onzalige plannen.

 

In het Coalitieakkoord 2018-2022 staat als speerpunt onder Communicatie met en betrokkenheid van inwoners het volgende vermeld: “Wij communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving. Snel en duidelijk beantwoorden we vragen. We gaan de wijken in en door dicht bij de mensen te staan kennen we de vraagstukken die daar spelen. We nodigen mensen ook actief uit om mee te doen, mee te denken en te participeren. Wijkgericht werken is belangrijk. We hebben een luisterend oor voor iedereen en stellen ons positief ondersteunend op.”

 

Als je deze fraaie passage leest dan moet je tot de conclusie komen dat het College zich niet aan zijn eigen Coalitieakkoord heeft gehouden. Want als we inzoomen op de Bewonerspanels – dat zijn de geselecteerde inwoners van Papendrecht die eerder op deze plannen een reactie hebben kunnen geven – dan ging het om inwoners uit de Kraaihoek, Molenvliet, de Middenpolder, Molenvliet, Westpolder en de Wilgendonk. Omdat de gegevens werden geanonimiseerd was het voor raadsleden lastig te achterhalen om hoeveel inwoners het bij deze (representatieve?) bewonerspanels nou eigenlijk precies ging. Maar door intensief speurwerk zijn wij erachter gekomen hoe de vork in de steel zit. Aan de bijeenkomsten van de bewonerspanels hebben slechts 10 inwoners deelgenomen, waarvan 2 vanuit de directe omgeving van de Meent. Dus slechts 10 inwoners van Papendrecht zijn gehoord. Dat noemen wij geen participatie!

 

De inwoners aan de Veerpromenade kregen van mevrouw van Wijngaarden (PAB) te horen dat ze zich ‘geen rad voor ogen moesten laten draaien’ door verstandige mensen met een andere opvatting. Volgens mevrouw van Wijngaarden is het ontwerp van de woonkolos ongelofelijk goed en komt het op de juiste plek. Mevrouw van Wijngaarden denkt echter dat zij namens heel Papendrecht spreekt. Ook al zegt de dienstdoende wethouder, Janssen (eveneens van het PAB), dat het er bij het College alleen maar om ging ‘een gat op te vullen’. Mevrouw van Wijngaarden is lyrisch over het ontwerp en kan niet wachten het hele plan uit te voeren.

 

Steen des aanstoots is dat de inwonersparticipatie zo ongelofelijk beroerd werd georganiseerd. Op de vanwege het College in der haast georganiseerde inloop, teneinde de gepresenteerde plannen te kunnen bekijken, kwamen maar een paar bewoners af. En die lieten vrijwel allemaal bezorgde reacties naar aanleiding van het ontwerp achter.

 

Het is goed beschouwd best een aardig ontwerp (van een Amsterdamse architect). Maar het moet komen op de verkeerde plek. Want op de Markt en aan het plein, het centrale plein van Papenrecht, moet je een culturele voorziening bouwen. Denk aan een publieke ruimte, waar een bibliotheek is gehuisvest. Waar publieke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Waar ouderen sociale activiteiten kunnen ondernemen overdag. Een uitnodigend ontwerp is wat er nodig is. Eventueel aangevuld met horeca, een restaurant en een paar woningen om de zaak te completeren.

 

Niet hoger dan 9 meter. Conform het vigerende Bestemmingsplan. Sommigen praten over een Beheersverordening, maar dat is in juridische zin bijkans hetzelfde. Hou het simpel. Je kunt heel goed iets moois neerzetten op die plek. Dat hoeft echt niet hoger dan 9 meter. Dat kan keurig binnen het bestaande Bestemmingsplan blijven. En toch de publieke functie, een ontmoetingsruimte en een culturele dimensie, op een goede manier accommoderen. Zonder dat je alles overhoop haalt.

 

Bewoners Veerpromenade zijn tegen de komst van een woonkolos

En dat valt goed te begrijpen als je je realiseert dat deze bewoners destijds beloofd is dat nieuwbouw op deze locatie niet hoger dan 9 meter zou worden. De bewoners zijn een petitie gestart en deze werd in korte tijd al 381 keer onderschreven. Dat wil wel wat zeggen.

Tijdens het debat in de commissie werd door mevrouw van Wijngaarden (PAB) gesteld dat het algemeen belang zou gaan boven het belang van de bewoners aan de Veerpromenade. Maar het tegendeel is waar. Want als mevrouw van Wijngaarden haar zin krijgt komt er een woonkolos te staan en hebben alle Papendrechters het nakijken. Want zij krijgen dan niet de publieke voorziening op die plek, die daar zo nodig is.

 

Elke centrale locatie in een vitale, levendige en/of bruisende gemeente kenmerkt zich door een verschillend aantal functies die daar worden geaccommodeerd. Je ziet dat succesvolle centrale pleinen, ontmoetingsplekken, markten altijd winkels combineren met horeca, met een culturele voorziening zoals een bibliotheek, een theater en/of een filmhuis. Er is naast het materiële aanbod altijd ook een immaterieel aanbod te vinden. En juist die mix is van essentieel belang. Als je tenminste het Marktplein wilt verlevendigen. Het duurt nog even voordat we kunnen spreken van een bruisend centrum. Als je dat wilt moet je ook al die bejaardentehuizen slopen en/of verplaatsen. Maar dat valt buiten het bestek van dit artikel. Het is overigens wel een aardig idee, om dan daar een mooi nieuw theater te bouwen!

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht ziet op de voormalige van der Kevie locatie naast het gemeentehuis het liefste een culturele functie toegevoegd. Het Marktplein heeft levendigheid nodig, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met het vertrek vier jaar geleden van de bibliotheek aan de Markt is er in het centrum rondom de Meent geen culturele functie meer aanwezig. Het oorspronkelijke plan van de kennismarkt lijkt ons dan ook het slimste om te doen.

 

Uit de notulen: De heer LAMMERS wijst, naast het architectonische belang van een iconisch gebouw dat kan functioneren als trekpleister, op het belang van de functie van het nieuwe pand en stelt, met oog op het feit dat er overdag op het plein weinig te beleven is, een samenwerking met het Dordts museum voor, zodat men op het marktplein een filiaal kan openen en in de plint tentoonstellingen kan vertonen. De samenwerking met het Dordrechts museum zorgt voor internationale kwaliteit, die op termijn een bezoekersstroom naar Papendrecht oplevert. Uit onderzoek is gebleken dat culturele voorzieningen economische activiteiten (zoals koffiedrinken, lunchen, winkelen) aanzwengelen en als economische multiplier fungeren. Verder noemt hij andere samenwerkingsmogelijkheden zoals een presentatieruimte voor theater De Willem en de bibliotheek. Een mooi gebouw met een goede culturele invulling met een gevarieerd programma voor jong en oud.

 

Stoppen dus met dit onzalige plan.

Maar wél doorgaan met bouwen voor alle inkomenscategorieën. Daarover zijn in het kader van de Groeiagenda binnen de samenwerkende Drechtsteden afspraken gemaakt. In Papendrecht kunnen we bouwen op andere locaties. Maar we zouden ook alle sportvelden in een parkachtige omgeving boven de A15 kunnen vestigen. Daar is 9 hectare grond beschikbaar. Dat kan heel duurzaam en mooi in aansluiting op de Alblasserwaard. Nog een paar kapitale villa’s erbij bouwen en de VVD doet ook mee. Dan komt op de voetbalterreinen, het terrein van de manege, de atletiekbaan en de PKC sporthal enorm veel ruimte vrij voor woningbouw. De algehele renovaties van de wijk Kraaihoek horen daar ook bij. Woonkracht10 gaat 139 nieuwe woningen bouwen. De gemeente Papendrecht vernieuwt tegelijk wegen, groen, het rioleringsstelsel en ander ondergronds leidingwerk in de wijk.