· 

De bestuurlijke vernieuwing heeft last van de Coronavirus crisis

De bestuurlijke vernieuwing (als pilot) heeft last van de Coronavirus crisis. Tegelijkertijd zien we dat er (versneld) een omschakeling heeft moeten plaatsvinden van fysiek naar digitaal vergaderen.

 

Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken over de effecten hiervan op de werking van de plaatselijke democratie. We zien wel dat de beeldvormende activiteit en de opiniërende activiteit nauwelijks uit de verf zijn gekomen. We zien ook dat de duo raadsleden in de verdrukking zijn gekomen en dat aan hen de mogelijkheden om bij de geplande vergaderingen present te zijn werden ontnomen. Ook merken wij op dat, ondanks alle goede bedoelingen, de band met de inwoners niet is versterkt. We hebben geen volle publiekstribunes gezien ondanks dat daarover verwachtingen zijn uitgesproken. De bestuurlijke vernieuwing zou een verbetering behelzen, maar die verbetering is in concreto nog niet zichtbaar geworden. Vooralsnog zien wij geen kwaliteitsverbetering. Maar als gezegd: het is nu nog te vroeg om uitspraken te doen over het welslagen van de bestuurlijke vernieuwing.

 

Het voorstel van het PAB en D66 behelst om de pilot bestuurlijke vernieuwing los te laten en tijdelijk weer terug te gaan naar het vertrouwde commissiemodel. Bij tijdelijke maatregelen is het altijd de vraag hoe tijdelijk tijdelijk zal blijken te zijn? Maar dit terzijde.

 

In het bij het besluit begeleidende Raadsvoorstel staat onder het kopje Uitgangspunten dat telkens per agendapunt één woordvoerder plaatsneemt in de binnenring van de raadszaal. Dit zorgt ervoor dat de inbreng van de fracties weer goed verstaanbaar en zichtbaar zal zijn omdat dan weer met het vertrouwde vergader- en registratiesysteem zal worden gewerkt. Ook de duo raadsleden komen dan weer volledig aan bod, wat een goede zaak is in onze ogen. Dit zal een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie blijken te zijn, want de situatie zoals wij die nu kennen drukt de duo raadsleden als het ware weg achter het scherm. Wij zetten wel kritische kanttekeningen bij het verlenen van een soort van volmacht aan de agendacommissie “om bepaalde raadsvoorstellen onmiddellijk als hamerstuk in de raadsvergadering te behandelen”. De agendacommissie verricht ongetwijfeld goed werk, maar wij behouden ons als fractie het recht voor om voorgekauwde hamerstukken tot bespreekstukken te verheffen.

 

In het bij het besluit begeleidende Raadsvoorstel staat onder het kopje Randvoorwaarden dat commissievergaderingen volledig fysiek plaatsvinden, tenzij overheidsmaatregelen dat verhinderen, en dat hybride vergaderingen (dat zijn vergaderingen die tegelijkertijd deels fysiek en deels digitaal plaatsvinden) niet meer plaatsvinden. Ook staat daar vermeld dat commissievergaderingen “niet per se noodzakelijk in de raadszaal plaatsvinden”. Wij zijn hier geen voorstander van, omdat wij van mening zijn dat commissie- en raadsvergaderingen in het gemeentehuis horen plaats te vinden.

 

Dat is van doorslaggevend belang omdat het gemeentehuis het Huis van de Democratie is. Onze inwoners gaan voor politieke en bestuurlijke zaken niet naar “andere locaties zoals bijvoorbeeld het theater”, maar naar het gemeentehuis. Maak het kortom niet nóg ingewikkelder dan het al is. De inwoners komen nu al niet in groten getale opdagen bij vergaderingen van de gemeenteraad, laat staan dat dit gebeurt als de vergaderlocatie telkens verandert.

 

Ook staat in het Raadsvoorstel dat er Geen financiële gevolgen (zouden) zijn te verwachten. Op het moment echter dat de gemeenteraad buitenshuis gaat vergaderen leidt dit volgens ons tot extra uitgaven, dus financiële gevolgen, en ook de omschakeling terug naar het commissiemodel zal niet zonder kosten gaan? Derhalve amenderen wij het Raadsbesluit als volgt:

 

Amendement op het voorgestelde raadsbesluit:

 

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van D66 en PAB m.b.t. het tijdelijk herstel oude commissiestructuur en gelet op artikel 147a Gemeentewet en artikel 37 Reglement van Orde;

 

besluit:

In verband met de coronacrisis:

  1. De pilot 'bestuurlijke vernieuwing' tijdelijk op te schorten;
  2. De 'oude' commissiestructuur tijdelijk her in te voeren;
  3. Dit te laten ingaan direct na het zomerreces 2020.

 

te vervangen door:

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van D66 en PAB m.b.t. het tijdelijk herstel oude commissiestructuur, alsmede gelet op artikel 147a Gemeentewet en artikel 37 Reglement van Orde;

 

besluit:

In verband met de coronacrisis:

  1. De pilot 'bestuurlijke vernieuwing' tijdelijk op te schorten en de 'oude' commissiestructuur tijdelijk weer in te voeren;
  2. De rol van de agendacommissie niet groter te maken teneinde bepaalde raadsvoorstellen onmiddellijk als hamerstuk in de raadsvergadering te behandelen (dit als correctie op de Uitgangspunten in het begeleidende Raadsvoorstel);
  3. De commissievergaderingen vinden op het gemeentehuis plaats – in het “Huis van de Democratie” – en niet op andere locaties (dit als correctie op de Randvoorwaarden in het begeleidende Raadsvoorstel);
  4. Als harde randvoorwaarde wordt meegegeven dat dit besluit geen financiële gevolgen heeft. Dat wil zeggen dat er geen extra kosten (zoals het geval zou zijn bij het gaan vergaderen op een andere locatie) worden gemaakt;
  5. Dit te laten ingaan na het zomerreces 2020.

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht.

Printbare versie
Amendement-3-OP-RBIV20200611.pdf
Adobe Acrobat document 311.4 KB