D66 Papendrecht beloofde meer dan het voor elkaar kreeg

Trijntje van Es
Trijntje van Es

De afdeling van D66 Papendrecht is een partij die meer belooft dan zij voor elkaar krijgt. Vooruit kijken gaat D66 altijd veel beter af. Maar als we kijken naar wat D66 Papendrecht de afgelopen 8 jaar, dat deze partij de macht had in het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht, daadwerkelijk bereikt heeft dan is dat niet zo heel veel. Een selectie van verkiezingsbeloften die niet zijn uitgekomen.

 

  • D66: er komt zacht water in Papendrecht binnen 3 jaar!

Van deze verkiezingsbelofte uit 2010 heeft D66 niks waar gemaakt. Wij vonden D66 altijd tegenover ons als het erom ging de waterkwaliteit voor inwoners van Papendrecht te verbeteren.

Lees er alles over via deze link.

 

 

  • D66: er komt een onderzoek naar gezond groen, om te bepalen of en zo ja, waar in Papendrecht er met de aanplant van bepaalde soorten bomen (en het kappen van andere soorten) een verbetering kan komen van de luchtkwaliteit.

Als we dit subthema onderbrengen bij het bredere thema Duurzaamheid dan valt het resultaat dat door D66 is behaald wederom erg tegen. Papendrecht scoort qua duurzaamheid iets onder het gemiddelde van Nederland. Er is dus nog een wereld te winnen als het gaat om het verbeteren van de duurzaamheidsscore. We hebben dan ook de afgelopen jaren veel discussies gehad over duurzaamheid, het woordje duurzaamheid vergezelt in het kader van de bestuurlijke vernieuwing nu ook elk raadsvoorstel, maar de broodnodige actie is voornamelijk blijven hangen in praten en overleggen. We waren er op het gemeentehuis met zijn allen enorm druk mee bezig, maar er is nog niet zo veel van terecht gekomen. We hebben op het gebied van duurzaamheid daadkrachtig leiderschap gemist.

standpunten D66 2010
Webtekst Standpunten D66papendrecht.pdf
Adobe Acrobat document 17.8 KB
  • D66 eigent zich graag het thema onderwijs toe. De afgelopen 8 jaar heeft D66 op dit gebied echter bar weinig weten te realiseren.

Dat in de afgelopen periode de scholensamenwerking met behoud van eigen identiteit in het voortgezet onderwijs tussen de Scholengemeenschap de Lage Waard en het Willem de Zwijger College door nieuwe ontwikkelingen werd afgeblazen is een dieptrieste zaak. Er is enorm veel tijd, energie en geld verspild om de doodeenvoudige reden dat er niet tot samenwerking gekomen kon worden. Het is duidelijk dat de vernieuwing van de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs hoogste prioriteit dient te hebben en te houden. Wil Papendrecht zijn positie als onderwijsgemeente vasthouden, ook in de richting van de regio, dan is het absoluut noodzakelijk dat de samenwerking tot stand komt en dat de schoolgebouwen vernieuwd zullen worden opdat de faciliteiten die bij het onderwijs van de 21ste eeuw horen spoedig zullen kunnen worden gerealiseerd. Het zichzelf als onderwijspartij afficherende D66 heeft deze afgelopen periode gefaald. Van de plannen is niks terecht gekomen. Dat kan niet alleen op het conto van de voortgezet onderwijs scholen worden bijgeschreven. Door deze gang van zaken is het Willem de Zwijger College benadeeld omdat de komende jaren, zolang er geen nieuwbouwplanperspectieven komen, weer meer duur onderwijs geld naar onderhoud van het bestaande onderwijsgebouw moet gaan. Het had zo veel beter gekund, het is een gemiste kans. Lees er meer over via deze link.

 

Het verkiezingsprogramma van D66 bevat nogal wat staand beleid, dat is beleid dat al in uitvoering is genomen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: de fietsenstalling op de Meent, de energietransitie op regionaal niveau, de verbetering van de doorstroming van het verkeer, het groener maken van de leefomgeving, het steunen van talentontwikkeling en het samenwerken met iedereen. Dat is standaard bij elke fatsoenlijke partij. 

Klaroen, december 2017
Klaroen, december 2017

D66 Papendrecht ontpopte zich de afgelopen periode van 8 jaar als een partij die zelfstandige belangen van Papendrecht als gemeente in het kader van solidariteit met andere gemeenten in bestuurlijk College- of in politiek coalitieverband zonder veel moeite opgaf (denk hierbij bijvoorbeeld aan het dossier Noordoevers) en conformeerde zich aan het neoliberale beleid van minder overheid en meer markt ten koste van bestaande welvaartsvoorzieningen. De partij voerde bezuinigingen zonder blikken of blozen door. De partij volgde daarbij kennelijk de instructies vanuit Den Haag en zij liep keurig in de pas bij de drie decentralisaties in het sociale domein. Dat er nu miljoenen tekorten in de Jeugdzorg zijn te betreuren is een rechtstreeks gevolg van die bezuinigingen die toen werden doorgevoerd, en waaraan D66 zich volledig heeft gecommitteerd. Dat D66 hier nu krokodillentranen om plengt geeft te denken.

 

D66 Papendrecht heeft ook door zijn coalitiedeelname in de periode 2010-2018 de politieke verhoudingen binnen de gemeenteraad verstoord. De bedoeling van het dualisme was en is dat fracties in de gemeenteraad kritisch staan ten opzichte van het College. Maar omdat D66 ook een wethouder leverde is er van een kritische opstelling van de fractie van D66 in de richting van het College eigenlijk de facto nooit enige sprake geweest. Daarmee heeft D66 Papendrecht (on)bewust bijgedragen aan een verschraling van het politieke debat en daarmee aan de teloorgang van de lokale politiek. Alle deftige woorden ten spijt die deze partij hieraan meestal wijdt. D66 is een conservatieve partij geworden. Voor de fijnproevers onder u: hier kunt u een artikel lezen. D66 is geworden wat het altijd bestreed.

 

Tot slot de kwestie Pechtold, de partijleider van D66. Hij had het aan hem geschonken appartement beter wel kunnen melden. De integriteitsregels voor Kamerleden zijn duidelijk.

 

"Als een willekeurige toeschouwer zonder veel omwegen zou kunnen denken dat een bepaalde private omstandigheid van een lid van invloed is op diens stellingname in een publiek vraagstuk, kan het raadzaam zijn omstandigheid in het register te doen opnemen."

 

Uit de Integriteitsregels voor Kamerleden