Gedragscodes geactualiseerd, nieuwe uitvoeringsafspraken gemaakt

De voorliggende Gedragscodes Integriteit zijn aan de orde geweest in de commissie ABZ van 26 september jl. en met de voormalige burgemeester doorgenomen. Deze kunnen, na de toegezegde tekstredactie, onze goedkeuring verkrijgen. Het zijn stuk voor stuk kwalitatief goede documenten die de bestaande gedragscodes uit 2003 op een hedendaagse manier bij de tijd brengen.

 

De Uitvoeringsafspraken Integriteit zoals deze nu voorliggen kunnen onze instemming verkrijgen. Deze afspraken appelleren aan een gedeelde opvatting over goede samenwerking en omgangsvormen. Het draait om drie principes:

1. Onpartijdige handhaving,

2. Terughoudendheid met publiciteit en

3. Zorgvuldigheid tegenover een vermeende schender.

 

Het grote leerpunt is dat de vraag of een raadslid integer is of handelt in politieke zin nooit mag worden uitgebuit. De Raad vermijdt iedere partijpolitieke bevangenheid.

 

De nieuwe afspraken geven een kader waarbinnen gehandeld dient te worden. Het is dan wel zaak dat iedereen zich eraan zal houden en het is een goed voornemen om elk raadslid dat nieuw aantreedt ermee in aanraking te brengen zodat de Uitvoeringsafspraken Integriteit bestudeerd, onderschreven, gehandhaafd en waar nodig na evaluaties verbeterd kunnen worden.

Het is een goede zaak vanuit de invalshoek te blijven leren tweejaarlijks een evaluatie te houden en indien daartoe aanleiding bestaat de Uitvoeringsafspraken bij te stellen.

 

Uitgangspunt van de Grondwet (artikel 110) en nader vastgelegd in artikel 25 van de Gemeentewet, is dat álle informatie openbaar is. Daar mag slechts van worden afgeweken als een belang als genoemd in artikel 10 WOB in het geding zou komen, de wet somt limitatief op wanneer daar sprake van is. De uitzonderingen zijn zodanig geformuleerd, dat slechts bij hoge uitzondering afgeweken mag worden van de wet; namelijk dat alle informatie openbaar is of behoort te zijn.

 

Als het College iets als ‘geheim’ wil aanmerken, zal daaraan een bijzonder zorgvuldige belangen-afweging vooraf moeten gaan: valt het belang tot geheimhouding onder een van de strikte uitzonderingsgevallen van artikel 10 WOB of niet? Zo niet, dan is geheimhouding niet aan de orde en zou daar wel toe over worden gegaan, dan is dat handelen in strijd met de wet. Het College van B&W handelde in maart 2015 tegen de wet, zo werd bij de behandeling en de nasleep van de zo te noemen casus RTV Papendrecht aangetoond. Wij verwijzen naar onze inbreng in de Raad van 10 december 2015. In een levende democratie kan het opleggen van geheimhouding door een College nooit bedoeld zijn om de confrontatie én het debat met de Raad uit de weg te gaan.

Nieuwe uitvoeringsafspraken
Uitvoeringsafspraken_Integriteit.pdf
Adobe Acrobat document 59.2 KB
Raadsbesluit geheimhouding
RB_geheimhouding.pdf
Adobe Acrobat document 79.3 KB

Raad
RB_Integriteit_raadsleden_(0909).pdf
Adobe Acrobat document 63.9 KB
College
RB_Integriteit_wethouders.pdf
Adobe Acrobat document 71.6 KB
Burgemeester
RB_Integriteit_burgemeester.pdf
Adobe Acrobat document 73.1 KB