Brief aan de CEO van de ING Groep

Aan: De heer Ralph Hamers, CEO ING Groep

Betreft: Noord Tunnel, overlast, verzoek tot bezoek

 

 

Geachte heer Hamers, goedemiddag,

 

Deze brief stuur ik u met het navolgende verzoek. Afgelopen week lazen wij dat ING group een recordwinst gemaakt heeft van ruim € 4.600.000.000,00. Een resultaat om dankbaar voor te zijn lijkt ons (na alle wilde woeste jaren).

 

Hier in Alblasserdam is er heel veel lawaai, stof- en stankoverlast van het zeer drukke verkeer over de A-15 via de door ING gefinancierde Noord tunnel. Wij hebben begrepen dat de financiering van deze tunnel erg lucratief is. Er zou door  ING tot 2021 een winst gemaakt worden van € 300.000.000,00 op dit project. Dat is heel erg veel.

 

En dat is ook de aanleiding voor deze brief. Want wij willen u graag uitnodigen voor een bezoek aan Alblasserdam en ‘de Noordtunnel’ en daarbij ook ons verzoek bespreken of u wellicht in het kader van ‘ORANJE = ING’ bereid bent om een deel van ‘de overwinst’  uit de financiering van deze Noordtunnel te willen besteden aan:

  • Een betere (langere) overkapping van de tunnel aan de Alblasserdamzijde
  • bij te dragen aan het beperken van lawaai, stof en stank door het zeer sterk toegenomen Autoverkeer door de tunnel

omdat ‘de tunnel per auto betaald wordt’ en naar wij begrepen al in 2001 was terugverdiend. De periode van 2001–2021 is dus ‘extra winst’ en hetgeen wij met u willen bespreken is of u een deel van deze overwinst wilt besteden aan een gezondere omgeving van de omwonenden.

 

In afwachting van uw bericht dank ik u voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

 

Actiecomité Alblasserdam Schoner, Stiller, Stofvrijer!

Willem Schulpen

p/a Staalindustrieweg 43

2952 AT Alblasserdam

 

Onafhankelijk Papendrecht is - hand in hand met het Actiecomité voor een schoner milieu in Alblasserdam én Papendrecht als ook bovenlokaal binnen de Drechtsteden - een warm voorstander én pleitbezorger van een veel beter, duurzamer (en uiteindelijk gezonder) milieubeleid. Onafhankelijk Papendrecht wil de voor de volksgezondheid schadelijke stoffen emissies van onder andere (ultra-) fijnstof en stikstof drastisch terugdringen. Daarvoor is het onder andere nodig dat op de ringwegen rond Dordrecht (A15, A16, N3) de snelheid dichtbij de bebouwde (woon-) omgeving op maximaal 80 kilometer per uur wordt gesteld. Ook kan geluidshinder op die manier tegelijkertijd substantieel worden teruggedrongen.

Bedrijven dienen scherper en regelmatiger te worden gecontroleerd door de bevoegde instanties. De hele keten van beleidsvorming tot uitvoering en handhaving vertoont nog steeds nalatigheden. Normen zijn te hoog zodat de gezondheid van de bevolking onnodig schade oploopt. Onafhankelijk onderzoek leidt tot het inzicht dat een schoner milieu bereikt wordt als de normen scherp genoeg zijn om uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen en dat daarbij tevens de handhaving op orde is. De politiek dient er op toe te zien dat een beter milieubeleid ook daadwerkelijk tot stand komt. De onverschilligheid ten opzichte van het lauwe milieubeleid dat thans de norm is dienen wij te verlaten, want ons milieu wordt zwaar belast. Wij willen dit gebied schoner maken en zo ook voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare omgeving nalaten. Dat is haalbaar, maar dan moeten we wel nu in actie komen en niet meer alleen lippendienst bewijzen maar daadwerkelijk minder onverschillig worden en ervoor zorgen dat we van nu af aan constructief samen gaan werken aan een schonere, stillere, meer duurzame omgeving met minder geluidsoverlast en overlast van schadelijke stoffen die dagelijks in ons milieu worden uitgestoten en die wij inademen.