Kritiek op verzelfstandiging sportcentrum en theater

Gepubliceerd in het Papendrechts Nieuwsblad van 20 januari 2016
Gepubliceerd in het Papendrechts Nieuwsblad van 20 januari 2016

 

Externe verzelfstandiging is niet de oplossing om exploitatietekorten tegen te gaan. Het brengt ook nadelen met zich mee. De aanzet tot verzelfstandiging en het onderzoek daarnaar vond onder een ongunstig gesternte plaats, namelijk inclusief de opening van het nieuwe sportcentrum waardoor vergelijkingen op basis van kwantitatieve gegevens over dat jaar natuurlijk mank gaan, alsmede de leidende gedachte bij het college dat het primair om het inboeken van een bezuiniging moest gaan. Dat zijn alles bij elkaar genomen geen goede startkwalificaties om deze weg in te slaan.

 

Er had bovendien eerst een open debat met de Raad plaats moeten vinden over de wenselijkheid van het ingaan van dit traject. Of een ander traject. Wie weet. Nu wordt het ingevuld terwijl niet alles bekend is.

 

Het Papendrechts afwegingskader is beknopt. Het Papendrechts afwegingskader gaat niet in op de beperkte mate van vrijheid om activiteiten uit te besteden of in samenwerking uit te voeren conform de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht.

In het afwegingskader is geen expliciete aandacht voor mogelijke bestuurlijke afspraken, vigerend beleid of lopende contracten die uitbesteding of samenwerking zouden kunnen beperken. Het afwegingskader schenkt geen aandacht aan de vraag of er marktpartijen zijn die de mogelijke uitbesteding van gemeentelijke taken op zich zouden kunnen nemen. Het afwegingskader schenkt geen aandacht aan de vraag of een bepaalde activiteit eenvoudig los te koppelen is van andere activiteiten binnen de gemeente, waarbij loskoppeling tot verstoring van deze andere activiteiten zou kunnen leiden. In het afwegingskader wordt geen aandacht besteed aan eventuele consequenties voor wat betreft kwetsbaarheid van de gemeente. Dat is toch eigenlijk best wel vreemd, vindt u niet?

 

Het Papendrechts verzelfstandigingskader, en in het bijzonder de toelichting op de drie onderzoeksfasen, gaat zeer beperkt in op de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Daarmee staat de Raad van begin af aan op afstand, en we merkten het al aan de vragen die door sommige fracties zijn gesteld.

 

Centrale vraag bij het in gang zetten van verzelfstandigingsprocessen is of de gemeente (raad en college) voldoende sturings- en controlemogelijkheden heeft op de beoogde beleidsdoelstellingen. Daarnaast is het de vraag of er voor de raad in het proces van de totstandkoming van een verzelfstandiging voldoende inzichten en waarborgen zijn ingebouwd voor de uitoefening van zijn kaderstellende en controlerende rol. Dat is in deze dossiers niet het geval.