De logische keuze voor inwoners en lokale partijen die verder kijken dan hun gemeentegrens

Dordrecht – donderdag 26 februari 2015

 

Interview met Ruud Lammers, plek 3, lijst nummer 12, Nederland Lokaal

 

De logische keuze voor inwoners en lokale partijen die verder kijken dan hun gemeentegrens

 

 

Wie is Ruud Lammers?

Ik ben 52 jaar, vader van twee lieve nog jonge kinderen, Bram en Sophie, en ik ben sinds 2008 getrouwd met Annemarie. Zij werkt als arbeidsrechtadvocate en is mijn steun en toeverlaat. 

Ik ben sinds 2010 als gemeenteraadslid in Papendrecht actief in de lokale politiek en heb vanaf die tijd veel samengewerkt met WEK DORDRECHT (nu actief als Politiek Podium). Sinds 2014 ben ik actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter namens Onafhankelijk Papendrecht, met een aantal duo-raadsleden.

 

Waarom wil je actief worden in de Provincie?

Daar zijn meerdere redenen voor, de belangrijkste daarvan is de volgende. Als je in de lokale politiek actief bent, merk je al snel dat er nogal wat zaken provinciaal worden geregeld, zoals verkeer, vervoer, infrastructuur, groen, milieu-/en veiligheid. Soms loop je in de gemeente letterlijk tegen de grenzen aan van je invloed op bepaalde dossiers, de gemeente gaat er dan niet over. Maar je hebt als volksvertegenwoordiger naar de achterban, de kiezers, verwachtingen gewekt. In 2014 heeft meer dan 30% van de kiezers op lokale partijen gestemd. Toch zijn lokale partijen niet vertegenwoordigd binnen de Provinciale Staten. Door als lokale partijen in de Provinciale Staten te zijn vertegenwoordigd kun je verwachtingen van de kiezers (veel) beter waarmaken. Dan kan je voor inwoners nog meer betekenen binnen de gemeenten en ook in Drechtstedenverband. De tijd is – meer dan ooit – rijp om ook als lokale partijen invloed te kunnen gaan uitoefenen op provinciaal beleid dat aan de gemeenten wordt opgelegd.  

 

Waarom heb je gekozen voor Nederland Lokaal?

In Zuid-Holland werken wij als Onafhankelijk Papendrecht al geruime tijd samen met diverse lokale partijen uit de provincie. Nederland Lokaal is een samenwerkingsverband van lokale partijen. De basis daarvoor is al jaren geleden gelegd. Binnen dit samenwerkingsverband hebben lokale partijen hun krachten gebundeld om gezamenlijk zetels – en daarmee invloed – te krijgen in de Provinciale staten. Vanuit Nederland Lokaal is jarenlang onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kansen  van een doorbraak van lokale partijen in de Provincie, er zijn netwerken opgericht door heel Nederland, er is kiezersonderzoek verricht, er zijn publicaties verschenen, er is dus sprake van een gedegen voorbereiding, kennis en expertise. Daarin onderscheidt Nederland Lokaal zich en om die reden was Nederland Lokaal dan ook een meer dan logische keuze. Het is uniek wat wij nu in 2015 meemaken, want het is nog nooit eerder vertoond dat zoveel lokale partijen de handen ineen slaan en samen optrekken om deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen. De leden op de kieslijst zijn in de lokale politiek actief. Tezamen zijn zij dienstbaar aan alle lokale partijen en de kiezers in Zuid-Holland!

 

Neem je niet te veel hooi op je vork met deze nieuwe taak in combinatie met je werk als raadslid?

Indien ik gekozen word, zal ik me met veel enthousiasme aan deze eervolle taak gaan zetten. Inderdaad zal er veel werk op me afkomen, maar dat zie ik met vertrouwen tegemoet, ik heb daar voldoende ruimte voor gecreëerd. Verder verwacht ik dat een aantal werkzaamheden in elkaars verlengde zullen liggen. Een concreet voorbeeld is het tegengaan van de lozing van vierduizend liter minerale olie per jaar door Nedstaal op de rivier de Noord. Hiervoor is geen vergunning verstrekt. Wij lopen daar op gemeentelijk en regionaal niveau vast, omdat de provincie daarover gaat. In de Provinciale Staten kan ik dit onderwerp beetpakken. Ik hoef me dan niet in te lezen, maar ik kan meteen in actie komen. Zo zijn er nog vele andere onderwerpen waarmee ik mij de afgelopen jaren bezig heb gehouden. Zij liggen feitelijk in elkaars verlengde.  Hetzelfde geldt voor de andere dossiers, zoals milieu (denk aan emissies van gevaarlijke stoffen), verkeer (A15, A16, N3), spoor door Dordrecht (gif-treinen) windmolens, gedwongen gemeentelijke herindelingen en schaliegasboringen.

 

De laatste tijd ben je nogal in het nieuws als criticaster. Hoe ga je daarmee om?

Ja dat klopt, ik ben vaak in het nieuws. Ik denk dat dat komt omdat ik regelmatig een gevoelige snaar raak. Wij van Onafhankelijk Papendrecht (OP) hanteren als motto: "doen wat je zegt!" 

En dan kun je vervolgens bij een onderwerp op de politieke agenda een hele tijd om de hete brij heen draaien, of je bent gewoon duidelijk in waar je voor staat. Soms ontkom je er dan niet aan om de dingen bij hun naam te noemen. Daar maak je in de politiek niet altijd vrienden mee. Je bent dan al gauw lastig en een criticaster, terwijl je inhoudelijk juist een belangrijk punt hebt.  Daarnaast is het zo dat wij van Onafhankelijk Papendrecht niet alleen dingen roepen, maar ook veel in actie komen en juist daar ontbreekt het bij een aantal andere partijen nogal eens aan. Als je die partijen daar dan vervolgens op aanspreekt, is dat natuurlijk ook tegen het zere been, maar dat is dan maar zo. 

 

Wat mogen wij wat je verwachten als je gekozen wordt in de Provinciale Staten?

Wij gaan ervan uit dat Nederland Lokaal een serieuze kans maakt op een aantal zetels in de Provinciale Staten. Onze lijsttrekker Hilbrand Nawijn is een zeer ervaren politicus, voormalig minister in het kabinet van Balkenende I. En hij is op dit moment fractievoorzitter van de Lijst Hilbrand Nawijn in Zoetermeer. Wij hebben een sterk lokaal gefundeerd verkiezingsprogramma opgesteld. Wij werken bottom-up (de burgers staan centraal), van beneden naar boven. De tijd van top-down (over de hoofden heen regeren) is voorbij. Nederland Lokaal wil een heel andere aanpak. Wij kiezen voor de participatiedemocratie, dat houdt in dat we de burger al voordat overheidsbesluiten worden genomen in het besluitvormingsproces willen betrekken. Wij stellen onszelf bij ieder beleidsvoorstel de vraag wat de burger ervan vindt. De samenleving is veranderd en het komt er dus op aan om samen met de burgers een beleid te ontwikkelen dat aansluiting vindt op de behoeften en noden van die burgers. 

 

Heb je nog een laatste opmerking?

Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat kiezers kúnnen stemmen op een partij die lokale belangen in de hele provincie behartigt. Met voldoende voorkeursstemmen kan ik er voor zorgen dat de invloed van de kiezers zich niet langer beperkt tot de gemeentegrens, of binnen het Drechtstedenverband, maar voortaan ook tot op provinciaal niveau zal reiken.

Daarom een oproep aan alle kiezers die vorig jaar op lokale partijen hebben gestemd (of achteraf gezien hadden willen stemmen): stem op Nederland Lokaal, lijst 12, Ruud Lammers, nummer 3. 

Dit is hét moment!

 

Interview mag worden overgenomen voor publicatie

Verkiezingsprogramma Nederland Lokaal Provinciale Staten Zuid-Holland
2015-2019 NL verkiezingsprogr PS ZH def.
Adobe Acrobat document 521.0 KB