Het Oude Veer bij herinrichting Markt betrekken

Pleidooi voor een evenwichtiger aanpak met betrekking tot de herinrichting van het Plein van de Democratie door ook de Meent en het Oude Veer daarin te betrekken.

Op 29 november 2013 heeft mijn fractie vragen gesteld over het Marktplein.

“Ik heb er onder andere voor gepleit de inspraak termijn ten aanzien van het Marktplein te verlengen teneinde in- en samenspraak met bewoners en omliggende winkelbedrijven beter te ondersteunen en te faciliteren”, aldus Lammers.


Het Oude Veer maakt onlosmakelijk deel uit van het marktgebied. Wij pleiten voor een verwijzing naar de geschiedenis en toepassing van historische elementen van Papendrecht als het gaat om de adressering van vraagstukken rondom de herinrichting van het marktgebied, het Marktplein, de Veerpromenade en het Oude Veer. Ook een integrale visie op het centrumgebied, waarvan Veerweg, (de verdwenen) Kikkersteeg, Veersloot, en de Meent onderdeel uitmaken van een betere accommodatie in het huidige winkelgebied, is voor onze fractie een belangrijke voorwaarde. Want juist vanuit integraliteit, waarbij ook de aan te brengen beplanting een belangrijke cultuurhistorische inbedding zou krijgen, kunnen we het centrumgebied met de daarin gelegen winkels als gemeente beter faciliteren en het publiek als het ware ook beter (be)geleiden. Opdat de winkels en de nieuwe initiatieven ter plekke ook kunnen meeprofiteren van de investeringen die de gemeente voornemens is te gaan realiseren aan de Markt en aan het Plein van de Democratie.

Oude Veer achtergesteld
Kernpunt is het gegeven dat het Oude Veer weliswaar behoort tot het winkelcomplex De Meent, maar daar in feite een beetje los bijhangt. Er is nauwelijks loop van het winkelend publiek, doordat de inrichting van het winkelcentrum daartoe in het geheel niet uitnodigt. Er is duidelijk niet of in elk geval meer dan onvoldoende aandacht aan geschonken in het ontwerp c.q. bij de uitvoering ervan.
En, hoewel alle belanghebbenden en betrokkenen - de Gemeente (wethouder Korteland e.a.) voorop - dit al jaren volledig erkennen en meermalen toegezegd hebben hier iets aan te doen, in het belang van de aldaar gevestigde winkeliers, is er in praktijk niets van terecht gekomen. Mijn fractie vraagt zich af waar het eventueel is misgegaan?

In de huidige situatie is het triest te moeten constateren, dat aan het Oude Veer alleen Kooijman Home & Living zich nog staande heeft weten te houden, terwijl de andere winkels aan het Oude Veer al geruime tijd leegstaan. Het heel recent heropenen van twee bruine cafés in tegenoverliggende oude pandjes zal nauwelijks bijdragen aan het gedurende normale winkeltijden doorstromen van het in onze lokale "koopgoot", de Meentpassage, winkelend publiek richting Oude Veer.

Als er nu een miljoen euro's wordt gereserveerd voor de herinrichting van de Markt - waarvan in directe zin slechts een handvol omliggende ondernemingen (vnl. horeca!) zal profiteren, is het onbegrijpelijk, dat dit geld niet primair wordt ingezet voor herinrichting van het winkelcentrum als geheel, zodat ook de andere 100 (honderd!) ondernemers hiervan direct kunnen meeprofiteren.

Mijn fractie pleit voor een evenwichtiger aanpak met betrekking tot de herinrichting van het centrumgebied rondom de Meent en de Markt, en daarbij voor extra aandacht voor de specifieke problematiek van het Oude Veer. Want het gaat niet aan om heel veel gemeenschapsgeld te steken in een project, mede gericht op het bevorderen van de economische activiteit, en daarmee ook de werkgelegenheid, als deze investering in de praktijk niet wordt ingezet om met maatwerk éérst de al heel lang lopende en schrijnende knelpunten op te lossen. Het Oude Veer hoort daar gewoon bij.

Middenstand verdient steuntje in de rug
Wij roepen het college op om nu daadkrachtig maatregelen op menselijke maat te formuleren én te nemen, ter ondersteuning van de motor van een belangrijk deel van de lokale economie: de middenstand, in het bijzonder de nu voorliggende problematiek aan het Oude Veer!
En daar mag wat onze fractie betreft een redelijk deel uit de financiering voor de Markt van pakweg 20-25 % worden genomen, zodat het investeringsbudget voor de herinrichting van de Markt niet alleen ten goede zal komen aan de Markt alleen, maar aan het totale gebied van Markt annex Plein voor de Democratie, de Meent, de Veerpromenade en het Oude Veer: daar waar het publiek verblijft én winkelt.
“Bij de herinrichting van de Markt zou je niet alleen sec naar de Markt moeten kijken, maar voor een meer integrale benadering moeten opteren. Aansluiting realiseren tussen Meentpassage, Markt / Plein voor de Democratie, Veerpromenade en het Oude Veer maakt dit gebied aantrekkelijker voor het (winkelend) publiek”, aldus Lammers.

 

 

 

 

Artikel in AD De Dordtenaar d.d. 13-1-2014