HVC verhoogt de tarieven, Lammers heeft forse kritiek

old boys sigaar

Het management verrijkt zich met steun van de Raad van Commissarissen, de gewone man wordt ontslagen, als het misgaat met HVC kunnen de gemeenten, waaronder Papendrecht, ervoor opdraaien, dat wil zeggen de inwoners van Papendrecht als belastingbetaler...

 

Ruud Lammers stelde op 24 juli 2013 voor de tweede maal het exorbitant hoge salaris van de algemeen directeur van HVC aan de kaak. HVC, de vuilverbrander en energieproducent, die eigendom is van 6 waterschappen en 48 gemeenten (waaronder Alblasserdam en Papendrecht) kwam vorig jaar in het nieuws in verband met de enorme schuldenlast van 1 miljard euro. Deze schuld is voor een deel ontstaan door deelname in verschillende windenergie projecten. Ruud Lammers heeft hierover eerder in februari 2013 al enkele vragen aan het College van B&W van Papendrecht gesteld.

Extreme salarisverschillen werken contraproductief - Het salaris van de algemeen directeur van HVC ligt nog steeds bijna de hoogte van een modaal jaarinkomen ( dat is € 33.000 ) hoger dan de absolute bovengrens volgens de Wet Normering Topinkomens die per 1 januari 2013 van kracht is geworden. Kijken we naar de gegevens die hierover zijn opgenomen in het Jaarverslag 2012 van HVC dan zien we zelfs een stijging van het inkomen van de algemeen directeur.

Was het inkomen in 2011 nog € 270.000, in 2012 is dat naar € 280.000 gestegen. In aanmerking genomen de vermelding dat de algemeen directeur de variabele beloning van € 20.000 wegens het economische klimaat heeft afgewezen, dan blijft er toch nog een jaarinkomen over 2012 staan van zo rond de € 260.000. Dit is exclusief een auto van de zaak volgens consumentenprijs van € 67.000.

 

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht

Met ingang van 1 januari 2013 is nieuwe wetgeving van kracht geworden. De Wet Normering Topinkomens. Er bestaat geen wetenschappelijke onderbouwing van de aanname dat een hogere beloning betere bestuurders in de semioverheid trekt. HVC is een geen commercieel bedrijf, maar het is een semioverheidsbedrijf. Het salaris van de algemeen directeur is, zelfs gelet op de afwijzing door de algemeen directeur van zijn variabele beloning, nog steeds veel te hoog. En dit heeft symboolwaarde.

 

De absolute bovengrens - De Wet Normering Topinkomens die per 1 januari 2013 van kracht is geworden gaat uit van een norm van € 228.599,- (zijnde 130% van het salaris van een Minister). Dit is de absolute bovengrens, waar een veel lager bedrag op zijn plaats zou zijn. Zeker in deze tegenvallende economische tijden gaat er een verkeerd signaal vanuit als de algemeen directeur een salaris verdient dat per saldo bijna een gemiddeld modaal inkomen ( in 2013 ongeveer € 33.000 ) hoger ligt dan de absolute bovengrens volgens de Wet Normering Topinkomens. Exclusief auto van de zaak. Zelfs als het goed ging met HVC, dan was dit nog steeds niet in lijn met de wet. Enkele willekeurige citaten uit het Jaarverslag 2012 van HVC:

  • “De Nederlandse afvalenergiecentrales worden geconfronteerd met overcapaciteit, waardoor de verwerkingstarieven voor brandbaar bedrijfsafval dalen. Dit leidt ook voor HVC tot lagere inkomsten. Wij verwachten hierin de komende jaren geen verbetering.”
  • “Ook bij de verwerking van rioolwaterzuiveringsslib is sprake van een negatieve ontwikkeling.”
  • “Daarnaast is de energiemarkt volatiel.”
  • “In 2012 zijn de marktprijzen voor elektriciteit gedaald, waardoor de opbrengsten voor energie verminderen.”
  • “Om deze negatieve financiële ontwikkelingen op te vangen en de operationele resultaten de komende jaren te verbeteren, hebben we vorig jaar, zoals reeds in de aanhef vermeld, een herinrichting van de organisatie doorgevoerd, een stringenter beleid voor de bedrijfsvoering ingevoerd en een omvangrijk bezuinigingsprogramma gestart.”
  • “Het bezuinigingsprogramma behelst enerzijds uitstel van niet noodzakelijke (her) investeringen en anderzijds een ombuigings- en bezuinigingsoperatie van jaarlijks € 19 miljoen. Onderdeel van de bezuinigingen is een (onvermijdelijke) reductie van 10% van het aantal arbeidsplaatsen bij ons bedrijf.”

Daar waar reductie van arbeidsplaatsen in het semioverheidsbedrijf HVC plaatsvindt, kan geen exorbitant salaris van de algemeen directeur in stand blijven.

OP roept het College van B&W van Papendrecht op om hierover als gemeentelijk aandeelhouder binnen de GEVUDO zeer krachtig de nodige kritische opmerkingen naar voren te brengen en het salaris van de eenhoofdige directie aan te (doen laten) passen aan de breed aanvaarde richtlijnen van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

“Het eerder afgegeven advies van de Raad van Commissarissen, onder voorzitterschap van Prof. Arie Verberk (D66), dient terzijde te worden gelegd en wel met onmiddellijke ingang. Een dergelijk topsalaris is ongewenst bij een semipublieke organisatie als de HVC en bovendien druist het in tegen de wet”, aldus Lammers.